ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Đặng Tuấn Tiến

Expert

Hồ Huỳnh Duy

Expert

Nguyễn Quang Huy

Expert

Trần Đình Tú

Expert

Đặng Tiến Dũng

Expert

Huỳnh Hữu Minh Nhựt

Expert

Phạm Thành Luân

Expert

Phạm Xuân Huy

Expert

MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN

Mô hình huấn luyện của VSC dựa theo mô hình 70 – 20 – 10 do Lambardo & Eichiger công bố.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

10% Đào tạo qua lớp học

Thông qua đào tạo trên lớp, sách vở và e-learning

20% Huấn luyện dẫn dắt

Quản lý trực tiếp Huấn luyện viên, Mentor Phản hồi tiến bộ mỗi ngày

70% Học từ làm thực tế

Được giao nhiệm vụ thách thức Có cơ chế hệ thống hoá, tiêu chuẩn hoá kinh nghiệm Luân chuyển công việc Làm Trưởng các dự án

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

VSC tạo ra SỰ KHÁC BIỆT đến từ 04 GIÁ TRỊ THỰC:

Girl in a jacket CÔNG NGHỆ THỰC HÀNH
Girl in a jacket CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN
Girl in a jacketMÔI TRƯỜNG THỰC TẾ
Girl in a jacket KẾT QUẢ THỰC TIỄN